Mobbingplan

Handlingsplan för att motverka mobbing och annan kränkande behandling

Inledning

Den här planen omfattar alla medlemmar i Söderhamnsortens Ryttarförening. Den är giltig från datum som anges i dokumentet och skall revideras en gång årligen inför höstterminen. När planen revideras skall all tillgänglig dokumentation och samlade erfarenheter användas i syfte att förbättra planen och det förebyggande arbetet på ridskolan.

Ansvarig för innehåll, omfattning, revidering samt att planen är väl förankrad hos medlemmar och personal, är ridskolechefen och styrelsen i Söderhamnsortens Ryttarförening.

Vad är mobbning och kränkande behandling?

Mobbning är ett exempel på kränkande behandling. Det är mobbning när en person vid upprepade tillfällen blir utsatt för kränkande handlingar (t ex knuffar, ”psykningar”, elaka kommentarer, utfrysning eller våld) från en eller flera andra personer. Det är mobbning när en person i en konflikt är i underläge och upplever sig kränkt vid upprepade tillfällen och/eller under längre tid.

Kränkande behandling omfattar mobbning, men avser även andra former av kränkningar. Den utsattes egen upplevelse är utgångspunkt i definitionen av kränkande behandling. En person som känner sig kränkt måste alltid tas på allvar. Till skillnad från mobbning är en enstaka handling tillräcklig för att vara kränkande.

Vår målsättning

– Ingen skall utsättas för mobbning eller kränkande behandling på vår anläggning

– Vi tar aktivt avstånd från all form av mobbning och kränkande behandling.

– All vår personal är engagerade i att stoppa all mobbning och kränkande behandling.

Förebyggande insatser

© Vi visar ett bildspel i alla ridgrupper och diskuterar dess innehåll och vad det innebär för oss som goda förebilder och kompisar.

© Vi har tydliga regler som talar om vad för slags beteende som förväntas av oss alla i föreningen, såväl vuxna som barn.

© Vi betonar noga att alla är skyldiga att anmäla upptäckta fall av mobbning eller kränkande behandling. Det betraktas som att ta ansvar för att alla mår bra på vår anläggning.

© Vi går igenom mobbingplanen på teorilektioner och den finns utlagd på vår hemsida. Alla medlemmar ansvarar för att hålla sig uppdaterade vid förändringar.

Handlingsplan vid upptäckt mobbning/kränkande behandling.

Upptäckt

Det är inte alltid lätt att upptäcka mobbning. Många gånger sker det dolt och den som blir utsatt vågar inte berätta för andra om kränkningarna. Några tecken hos den utsatte som är vanliga och kan tyda på mobbning är om beteendet förändras. Till exempel att man blir mer osäker, mindre utåtriktad och är mer för sig själv. Man har få eller inga kamrater i stallet och hemma. Man trivs inte på ridskolan. Andra tecken kan vara ont i magen, illamående, huvudvärk som kommer och går.

Konkreta åtgärder

1) Samtal genomförs med utsatta elev/elever. Vilka vuxna som deltar avgörs från fall till fall.

2) Mobbarna kallas en i taget till samtal och det är viktigt att samtalen sker under samma tid så att de inte får möjlighet att samtala med varandra. Vilka är orsakerna till mobbningen? Hur skall vi gå vidare?

Den vuxne talar mycket tydligt om för mobbaren/mobbarna att detta inte är accepterat på vår anläggning och i vår verksamhet.

Viktiga frågor till båda parter är:

Vad har hänt enligt din uppfattning? Hur ofta? Vilka är inblandade? Vad är orsaken?

Vid allvarliga och/eller upprepade händelser skall alla inblandades föräldrar snarast kontaktas.

I mindre allvarliga fall kan eleverna uppmanas att själva berätta hemma och sedan be föräldrarna att kontakta ridskolan.

De åtgärder som vidtas dokumenteras.

Uppföljningssamtal genomförs vid behov. Det är viktigt att föräldrarna hålls informerade.

Samma regler och lagar gäller på ridskolan som i samhället i övrigt. Vid misstanke eller kunskap om att mobbningen kan vara en brottslig handling skall polisanmälan göras av ridskolan.